This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 332

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2013 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2013 година.
2. Вземане на решение за възлагане с конкурс на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна транспортна схема от квотата на Община Лясковец.
3. Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането им за учебната 2013/2014 година, които се утвърждават с Акт на Министерски съвет.
4. Управление и разпореждане с общинско имущество.
5. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2013 година.

МЕСЕЦ АВГУСТ

1. Информация за дейността и финансовото състояние на „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2013/2014 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2013/2014 година в Община Лясковец.
2. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2014 година.
3. Управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2013 година.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
2. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет-Лясковец.
3. Информация за икономическото състояние в Община Лясковец.
4. Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.
5. Отчет на Общинския план за действие 2013 година, в изпълнение на Програмата за развитие на младежта в Община Лясковец за периода 2013 г. - 2016 г.
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2014 година.
2. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2013 година.
3. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2014 година.
4. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до месец март 2014 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.
5. Отчет на Календарния план за спортни прояви на Община Лясковец за 2013 година.
6. Отчет за продажби на общински имоти по Закона за общинската собственост и Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2013 година.
7. Управление и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |