This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 331

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг по чл. 9а от Закона за общинските бюджети, приета с Решение № 665/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1, във връзка с чл.39, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, и писмо вх.№ ФСД-01-2548/22.05.2013 г. от директора на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2013 година и актуализация, както следва:
А. Местни дейности - - 1 720 лева
1. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация - - 1 720 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - - 1 720 лева

Б. Дофинансиране - + 1 720 лева
1. Функция ІІІ – „Образование”
Дейност 322 – Училища - + 1 720 лева
Разходи за текущ ремонт § 10-30 - + 1 720 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |