This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 330

ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ „Напредък - 1870” гр.Лясковец с проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1, във връзка с чл.39, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общинския съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец”, отговарят на приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и постигане на устойчив растеж в икономиката и селското стопанство”, мярка 1.4 „Развитие и опазване на зелената система и екологична мрежа в Община Лясковец” от Плана за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година.

2. Възлага на Председателя на НЧ „Напредък - 1870” гр.Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. при спазване на изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |