This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 328

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в град Лясковец” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в град Лясковец" по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, по обявена трета покана за прием на проекти съгласно Заповед №СМР/3/16/М321/26.02.2013 г. и Заповед № СМР/3/07/М321/15.01.2013 г. на Изпълнителен директор на МИГ „Лясковец - Стражица” във връзка със Стратегия за местно развитие № 41-03-44/30.08.2010 г. чрез открита процедура за конкурентен подбор.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в град Лясковец", отговарят на приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и постигане на устойчив растеж в икономиката и селското стопанство”, мярка 1.16 „Развитие на нови туристически атракции и материална база за настаняване на туристи” от Плана за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” при спазване на изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба № 32 от 12 септември 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |