This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 327

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец” по обявена трета покана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, по обявена трета покана за прием на проекти съгласно Заповед №СМР/3/16/М321/26.02.2013 г. и Заповед №СМР/3/07/М321/15.01.2013 г. на Изпълнителния директор на МИГ „Лясковец - Стражица” във връзка със Стратегия за местно развитие № 41-03-44/30.08.2010 г. чрез открита процедура за конкурентен подбор.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Изграждане на центрове за отдих, свободно време и спорт в селата Драгижево и Мерданя от територията на Община Лясковец” отговарят на приоритет 2 „Развитие и рехабилитация на техническата и социална инфраструктура”, мярка 2.9 „Изграждане на спортни съоръжения и рехабилитация на съществуващите” от Плана за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” при спазване на изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба № 25/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |