This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 27 от заседание
на ОбС, проведено на 20.06.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 326

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2013 г. - 2014 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от Общински съвет - Лясковец "Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.".

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Лясковец за 2013 г. - 2014 г., във връзка с изпълнението на утвърдената от Общински съвет - Лясковец "Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 г. - 2015 г.".
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |