This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 322

ОТНОСНО: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 254/31.01.2013 г. и Решение № 273/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота площ (дка) землище местност начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и час на провеждане на търга
1. имот № 021008, нива, ІІІ категория 1.701 с.Мерданя „Чучура” 898.00 89.80 21.06.2013 г.
9:00 часа
2. имот № 018001, нива, ІІІ категория 3.082 с.Драгижево „Косюв кладенец” 2150.00 215.00 21.06.2013 г.
9:30 часа
3. имот № 017009, нива, ІІІ категория 0.914 с.Драгижево „Косюв кладенец” 610.00 61.00 21.06.2013 г.
10:00 часа
4. имот № 043019, нива, ІІІ категория 1.124 с.Мерданя „Лалча” 638.00 63.80 21.06.2013 г.
10:30 часа
5. имот № 045001, нива, ІІІ категория 2.162 с.Мерданя „Лалча” 1228.00 122.80 21.06.2013 г.
11:00 часа
6. имот № 045006, нива, ІІІ категория 0.712 с.Мерданя „Лалча” 404.00 40.40 21.06.2013 г.
11:30 часа
7. имот № 052017, нива, ІІІ категория 1.055 с.Мерданя „Беев дол” 599.00 59.90 21.06.2013 г.
13:30 часа
8. имот № 052019, нива, ІІІ категория 0.653 с.Мерданя „Беев дол” 360.00 36.00 21.06.2013 г.
14:00 часа
9. имот № 096011, нива, ІІІ категория 0.909 с.Мерданя „Елията” 524.00 52.40 21.06.2013 г.
14:30 часа

2. Публичните търгове с тайно наддаване, за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, етаж 1.

3. Плащането на договорената цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 445600,
ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

Режийни разноски в размер на 2 % върху предложената сума да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 448007,
ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 2.5 % върху предложената сума да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000,
BIC: IORTBGSF,
код за вид плащане: 442500,
ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка за всеки от обектите по точка 1, в размер на 24.00 лева, да се заплати в касата на Община Лясковец.
Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обектите по точка 1 да се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 20.06.2013 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 20.06.2013 г.

7. Депозитът да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG11IORT80433300180001,
BIC: IORTBGSF,
ТБ “Инвестбанк” АД – клон Велико Търново, в срок до 20.06.2013 г.

8. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторни търгове с тайно наддаване за продажба да се проведат на 28.06.2013 г. за посочените обекти по точки 1.1. -1.9., в същите часове, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит до 17:00 часа на 27.06.2013 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |