This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 321

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот за имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, т.3, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Обявява общински имот, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за комплексно обществено обслужване (КОО), с площ 2852 кв.м, находящ се в кв. 115 по Подробен устройствен план - План за регулация на с.Мерданя, община Лясковец, за имот - публична общинска собственост.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по актуването на описания в точка 1 от настоящото решение имот и отразяване на промяната в актовете за частна общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |