This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 319

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия - поземлен имот с № 135019 по Картата за възстановена собственост на землището на с.Драгижево, местност „Лукач”, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 135019 с площ от 3000 м2 и начин на трайно ползване „нива”, пета категория по Картата за възстановена собственост на землището на с.Драгижево, местност „Лукач”, с цел промяна предназначението на земеделската земя и в съществуващите му граници установяване на урегулиран поземлен имот с показатели за зона от вида „предимно производствена”.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 135019 и начин на трайно ползване „нива” пета категория по Картата за възстановена собственост на землището на с.Драгижево, местност „Лукач”, община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |