This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 318

ОТНОСНО: Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на Урегулиран поземлен имот I - за селкооп и градина в квартал 45 по плана на с.Драгижево.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.1 и чл.134 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се проведат процедури по Закона за устройство на територията за частично изменение на действащ Подробен устройствен план - План за регулация на с.Драгижево, община Лясковец, в обхват на Урегулиран поземлен имот I - за селкооп и градина в квартал 45, съгласно който в границите на съществуващи поземлени имоти - частна собственост на физически лица се обособяват самостоятелни поземлени имоти с предназначение съобразно фактическото ползване за жилищно застрояване с показатели на устройствената зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 10м (Жм).
В останалата част от урегулирания поземлен имот І в кв.45 по плана на с.Драгижево, представляваща общинска собственост, да се обособи Урегулиран поземлен имот I с предназначение „За парк” в кв.45.

2. Проектът за частично изменение на Подробен устройствен план за регулация да се изготви в обхват и съдържание, съобразно изискванията на действащата уредба по устройство на територията.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия и изпълнение на настоящето решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |