This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 317

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 8 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - Даниела Христова Николова, да гласува на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 20.06.2013 г. (ново при липса на кворум - за 05.07.2013 г.) по въпросите, включени в дневния ред и свързани с разпределението на печалбата, промяна в капитала и изменение на устава на дружеството по следния начин:

1. по отношение на разпределението на печалбата от дейността на дружеството за 2012 г., както следва: 10% във фонд „Резервен”, а останалите 90% - за покриване на загуби от минали отчетни периоди - „за”.

2. по отношение на отпадане на правото на акционерите по чл.194, ал.1 от Търговския закон да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала на дружеството, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението - „за”.

3. по отношение на увеличаване на капитала на дружеството на 4 160 000 лева (четири милиона сто и шестдесет хиляди лева), разпределен в 416 000 (четиристотин и шестнадесет хиляди) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева - „за”.

4. по отношение на изменение на устава на дружеството вследствие увеличаване на капитала по реда на точка 1.3. и съгласно предложението на Съвета на директорите на дружеството - „за”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |