This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 316

ОТНОСНО: Допълване на Плана по чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия с Разчет за евакуация и разсредоточаване при силни земетресения в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на §5 от Заключителните разпоредби от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с ПМС № 337 от 20 декември 2012 г., (обн. ДВ бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 28.12.2012 г.).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Разчет за евакуация и разсредоточаване при силни земетресения, като допълнение към Плана за защита при бедствие на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |