This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 315

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 година, одобрена с Протокол от 17.05.2013 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2013 година, одобрена с Протокол от 17.05.2013 г. на заседание на Комисията за закрила на детето при Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |