This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 313

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§1. В Раздел Х „Цени на услуги и права, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ, оказвани или предоставяни от Общината на физически и юридически лица” се създава нов чл.51е със следното съдържание:

„Чл.51е. (1) За провеждане на обществени мероприятия на поляните над манастира „Св.Св. Петър и Павел” в гр.Лясковец, които са с над регионално ниво се заплаща такса в размер на 2 000 лева на ден.
(2) Молбите за ползване на поляните се подават до кмета на Община Лясковец в Информационния център.
(3) Таксата се внася при подаване на молбата.”

§2. Създава се §16 в Преходните и заключителни разпоредби със следното съдържание:
„§16. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.05.2013 г.”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |