This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 310

ОТНОСНО: Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот с пл. № 193, парцел V - за детска градина, в кв.28 по плана на гр.Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 1/22.01.1997 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.46е от Закона за народната просвета, постъпило искане изх.№ 1/19.04.2013 г. от СН при ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец и представено становище изх.№ 119/19.04.2013 г. на директора на ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот: зелени площи от двора на ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец, с квадратура 500 кв.м и фоайе, с квадратура 40 кв.м, находящо се в сградата на ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец, ет. 2, построена в имот с пл. № 193, парцел V - за детска градина, в кв.28 по плана на гр.Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 1/22.01.1997 г., на Училищно настоятелство при ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец, за период от 7 (седем) години, считано от 30.10.2012 г.

2. Възлага на директора на ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец да подготви и сключи договор със СН при ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец, за безвъзмездно ползване на обекта по точка 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |