This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 309

ОТНОСНО: Даване съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот, в кв.27, пл.№ 372 по ЗРП на с.Джулюница, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 15/12.11.1997 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.46е от Закона за народната просвета, постъпило искане изх.№ 2/15.04.2013 г. от УН при ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница и представено становище изх.№ 59/17.04.2013 г. на директора на ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот: класна стая № 4, с квадратура 50 кв.м, находяща се в сградата на ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница, ет.2, построена в кв.27, пл.№ 372 по ЗРП на с.Джулюница, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 15/12.11.1997 г., на УН при ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница, за период от 7 (седем) години, считано от 30.10.2012 г.

2. Възлага на директора на ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница да подготви и сключи договор с УН при ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница, за безвъзмездно ползване на обекта по точка 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |