This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 308

ОТНОСНО: Делегиране на права на кмета на Община Лясковец за упълномощаване на регистрирани лесовъди за издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от горски територии - общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.211 от Закона за горите и с оглед т.12, б. Б от Заповед № 307/29.03.2013 г. на и.д. изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, с която се регламентира реда и правомощията на лицата за издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от горски територии - общинска собственост.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Делегира права на кмета на Община Лясковец за упълномощаване на регистрирани лесовъди за издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина, добита от горските територии - общинска собственост.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |