This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 305

ОТНОСНО: Изготвяне на проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец - План за регулация и План за застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот ХVІІ - за училище в квартал 66 - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец - План за регулация и План за застрояване, в обхват на урегулиран поземлен имот ХVІІ - за училище в квартал 66 - публична общинска собственост, като в съществуващите граници на имота се обособят нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І – за училище с площ 4300 м2 и УПИ ХVІІ – за спортно игрище с площ 2000 м2 в квартал 66 по плана на гр. Лясковец.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да проведе процедура по служебно изготвяне, обявяване и одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) с обхват урегулиран поземлен имот ХVІІ - за училище в строителен квартал 66.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |