This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 304

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5, и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет и ПМС № 01/09.01.2013 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Решение № 327/25.04.2012 г. на Министерския съвет, ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг по чл. 9а от Закона за общинските бюджети, приета с Решение № 665/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 5 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва свое Решение № 267/27.02.2013 г. по следния начин:

1. Допълва Приложение № 5 към точка 3: Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2013 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, както следва:

Към ІІ. Точка 3. Функция 06 „Жил. строит., БКС и опазване на околната среда”
средства за РЗ 134 916 лева
в това число:
- дейност 622 „Озеленяване” – Общинско предприятие „БОП”
средства за РЗ 54 000 лева

2. Допълва Приложение № 10 към точка 5. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки на основание чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети, с „точка 19. Общинско предприятие „БОП” – 100 000 лева”.

3. Приема вътрешно компенсирани промени по бюджета, както следва:

Б. Местни дейности - 0 лева
1. Функция І „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация - 0 лева

Вода, горива и енергия § 10-16 - - 1 200 лева
Стипендии § 40-00 - + 1 200 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |