This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 303

ОТНОСНО: Изменение Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване" гр.Лясковец, приет с Решение № 49/28.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6 и т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване" гр.Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава обща численост и структура на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” гр.Лясковец, както следва:

а) Обща численост: 13 души на пълен работен ден.
б) Структура:
- Директор – 1 брой;
- Административен персонал – 5 броя;
- Обслужващ персонал – 7 броя.

ІІ. Изменя Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” гр.Лясковец, както следва:
§ 1. Изменя Приложение № 1 към чл.6, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”.

§ 2. Изменя чл.6, ал.2, който придобива следното съдържание:
„(2) Численият състав на Общинско предприятие „БОП” е 13 (тринадесет) души, които се заемат на пълен работен ден.”.

§3. Отменя §3 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”.

§4. Настоящото изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” гр.Лясковец влиза в сила от 1 май 2013 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |