This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 300

ОТНОСНО: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България “ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-10/2010/018 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 41 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., чл.13 и чл.16 от Закона за общинския дълг, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 6 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Община Лясковец да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел осигуряване на средства за изпълнение на проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-10/2010/018 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1: „Социална инфраструктура” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010: „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – до 125 000 лева (сто двадесет и пет хиляди лева);
• Валута на дълга – лева;
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-10/2010/018.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %;
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Лясковец по Договор за безвъзмездна помощ №BG161PO001/1.1-10/2010/018, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на Община Лясковец по член 6 от Закона за общинския дълг.

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Лясковец да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |