This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 297

ОТНОСНО: Отпускане на месечна стипендия от Община Лясковец на Димитър Николаев Дамянов за участие в състезания и тренировъчни лагери.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и т.10, чл.21, ал.1, т.6 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило предложение от Спортен клуб „Браун тим”, в изпълнение на чл.57, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отпуска месечна стипендия за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. в размер на 100.00 лева (сто лева) месечно, на Димитър Николаев Дамянов за участие в състезания и тренировъчни лагери за покриване на квалификациите и участие в Националния тим.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |