This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 296

ОТНОСНО: Дарение на недвижим имот от Йорданка Димитрова Михова.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.225 от Закона за задълженията и договорите и постъпило заявление с вх. № ПО - 04 - 359/29.08.2012 г. от Йорданка Димитрова Михова.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема като дарение имот № 170003, с начин на трайно ползване „нива”, с площ 1.395 дка, находящ се в землището на с.Мерданя, м.„Караорман”, категория на земята при неполивни условия - трета, от дарителя Йорданка Димитрова Михова от гр.Горна Оряховица, ул. „Раховец” № 5, вх. „А”, ет. 3, ап. 9.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи по реда на чл.18 от Закона за собственост във връзка с чл.21, ал.4 от Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, договор за дарение на имот № 170003, с начин на трайно ползване „нива”, с площ 1.395 дка, находящ се в землището на с.Мерданя, м.„Караорман”, категория на земята при неполивни условия - трета, с дарителя Йорданка Димитрова Михова от гр.Горна Оряховица.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |