This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 293

ОТНОСНО: Вземане решение за създаване на Общ устройствен план на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и § 123, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр.82 от 2012г.).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява Задание за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Лясковец (ОУПО).

2. Приема да бъде изготвен проект за Общ устройствен план на Община Лясковец.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да проведе процедури по възлагане изработването на Общ устройствен план на Община Лясковец.

4. Финансирането на изработването на Общия устройствен план на Община Лясковец да бъде осигурено от бюджета на Община Лясковец, подпомогнато и със средства от държавния бюджет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |