This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 04.04.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 292

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 238/27.12.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и с оглед чл.57, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, с цел запазване на социалния мир и спокойствие в община Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет - Лясковец изменя свое Решение № 238/27.12.2012 г., като промила е върху данъчната оценка на имотите на граждани и върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имотите на юридически лица за услугите по чл.66, ал.1, т.2, 3 и 4 от Закона за местните данъци и такси за 2013 година, както следва:

А.
За граждани
Сметосъбиране и сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.2 от ЗМДТ/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.3 от ЗМДТ и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.4 от ЗМДТ/
Всичко
гр. Лясковец 1.2 1.4 0.4 3.0
с. Джулюница 1.5 0.9 0.2 2.6
с. Козаревец 1.2 0.9 0.5 2.6
с. Добри дял 0.5 1.8 0.1 2.4
с. Драгижево 2.9 0.8 0.3 4.0
с. Мерданя 0.3 3.9 0.4 4.6

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |