This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 28.03.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 290

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд за изпълнение на решение на Общинска служба по земеделие - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ бр.62 от 2010 г.), във връзка с писмо с изх. № ПО-04-83/04.03.2013 г. на Общинска служба по земеделие - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя земеделска земя от общинския поземлен фонд с площ 5.00 дка, представляваща част от имот № 205002, целият с площ 18.812 дка, с начин на трайно ползване (НТП) нива, ІІІ категория, находящ в землището на с.Джулюница, община Лясковец, местност „Пейковец”, за довъзстановяване на земите на наследниците на Кръстю Добрев Радев, починал на 12.12.1997 г., съгласно писмо с изх. № ПО-04-83/04.03.2013 г. на Общинска служба по земеделие - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |