This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 28.03.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 289

ОТНОСНО: Обособяване на полски път в част от имот № 527005 по Картата на възстановената собственост на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва имот № 527005 с начин на трайно ползване (НТП): друга селищна територия, с площ 0.689 дка по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 797/05.05.2011 г., от Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2013 година, приета с Решение № 254/31.01.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

2. Дава съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на част от имот № 527005, подробно описан в точка 1, за обособяване на полски път, който ще бъде използван за уширение на съществуващия полския път, преминаващ между имотите и осигуряващ достъп до имоти с № 527001, № 527002 и новообразуван имот с № 527007.

3. Обявява новообразувания имот с № 527006 с площ 0.075 дка по Картата на възстановената собственост на землището на гр.Лясковец, за публична общинска собственост с начин на трайно ползване „полски път”.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за отразяване на извършената промяна в начина на трайно ползване на имот № 527005 в Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |