This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 28.03.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 288

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.2 и ал.7, ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.41б, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за народната просвета и становище с вх. № ИП - 03-1318/18.03.2013 г. на директора на СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 17.40 кв.м (бивш зъболекарски кабинет), находящ се на втори етаж, в сградата на СОУ „Максим Райкович” - корпус І, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за училище, в кв.81 по Подробния устройствен план (ПУП) - план за регулация на гр.Лясковец, за разкриване на кабинет по дентална медицина (за осъществяване на дентална помощ на ученици от община Лясковец).

2. Определя първоначален месечен наем за обекта по точка 1 в размер на 65.00 лева.

3. Актуализацията на наемната цена да се извърши с инфлационния индекс за предходната година (средногодишна инфлация), обявен от Националния статистически институт (НСИ).

4. Месечният наем да се заплаща от наемателя в СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец, до 10-то число на месеца, следващ месеца на ползването, като за времето на лятна ваканция наем не се дължи.

5. Разходите, свързани с ползването на наетия обект са за сметка на наемателя.

6. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |