This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 28.03.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 287

ОТНОСНО: Приемане на решение по Доклад на кмета на Община Лясковец във връзка одобряване на подробен устройствен план за застрояване и за линейни обекти на техническата инфраструктура за поземлен имот № 527004, отразен с начин на трайно ползване „др. селищна територия” по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, ал.2 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изготвения от кмета на Община Лясковец Доклад по чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изготвен проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 527004, отразен с начин на трайно ползване „др. селищна територия” по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на гр.Лясковец и Подробен устройствен план за линейните обекти на техническа инфраструктура към него - парцеларни планове, определящи трасе на водоснабдяващ и електрозахранващ проводи, както и пътна връзка.

2. Одобрява проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот № 527004, отразен с начин на трайно ползване „др. селищна територия” по Картата за възстановена собственост (КВС) на землището на гр.Лясковец и Подробен устройствен план за линейните обекти на техническа инфраструктура към него - парцеларни планове, определящи трасе на водоснабдяващ и електрозахранващ проводи, както и пътна връзка.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |