This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 28.03.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 286

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2012 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |