This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 28.03.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 285

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма „Административен капацитет”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със стратегическия План за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

2. Декларира, че дейностите по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, отговарят на приоритет 4. „Насърчаване на регионалното сътрудничество, развитие на гражданското общество и активно сътрудничество с гражданското общество и социалния капитал за повишаване на възможностите за партньорство и обмен в т.ч. с общини и региони от други европейски страни”, мярка 4.3 „Насърчаване на партньорството с гражданските организации и осигуряване на подкрепа за съвместни инициативи” от Плана за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |