This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 28.03.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 282

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2013 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец април до края на месец декември 2013 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План - сметка за необходимите финансови средства за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец април до края на месец декември 2013 година, съгласно Приложение № 2 в размер на 18 050 лева и 8 850 лева - дофинансиране.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |