This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 279

ОТНОСНО: Молба от Тодор Маринов Тодоров, с адрес: с.Джулюница, ул. „Кочо Честименски” № 16, относно отпускане на средства от общинския бюджет, необходими за спешно лечение.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.1.5.3. от Решение № 267/27.02.2013 г. на Общински съвет - Лясковец и молба с вх.№ 56/26.02.2013 г. от Тодор Маринов Тодоров.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя еднократна помощ в размер до 500 лева на Тодор Маринов Тодоров - ЕГН ----------, необходими за спешното му лечение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |