This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 278

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.246, ал.2 от Изборния кодекс за избор на кмет на Община Лясковец и кметове на населените места в общината, и чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Определя икономията от средствата за заплати да се използва за изплащане на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в общината за месец февруари 2013 година, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец - 350 лева.

2. Тодор Димитров Тодоров - кмет на Кметство Джулюница - 180 лева.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов - кмет на Кметство Козаревец - 180 лева.

4. Виолета Енчева Райкова - кмет на Кметство Добри дял - 180 лева.

5. Цоньо Минчев Трънков - кмет на Кметство Драгижево - 180 лева.

6. Марин Иванов Люцканов - кмет на Кметство Мерданя - 180 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |