This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 277

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 258/31.01.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 735/1515 идеални части от имот, целият с площ 1515 кв.м, представляващ имот № 332002, находящ се в землището на гр.Лясковец, м. „Костимял”, с начин на трайно ползване (НТП) „друга селищна територия”, категория пета, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 928/04.12.2012 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Стоян Димов Стоянов в качеството му на купувач, при пазарна цена в размер на 2 130.00 лева.

2. Пазарната цена да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 42.60 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплатят по сметка на Община Лясковец: BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 53.25 лева, представляващи 2.5 % върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 50.00 лева, да се заплатят в касата на Общината.
Такса “Административна услуга”, в размер на 16.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор със Стоян Димов Стоянов, за продажба на 735/1515 идеални части от имот, целият с площ 1515 кв.м, представляващ имот № 332002, находящ се в землището на гр.Лясковец, м. „Костимял”, с начин на трайно ползване (НТП) „друга селищна територия”, категория пета, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 928/04.12.2012 г., за прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |