This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 275

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за изпълнение на съдебно решение за признато право на собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 27 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ бр.62 от 2010 г.) и писмо с изх. № ВС-16-451/05.11.2012 г. от Общинска служба по земеделие - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предоставя земя от общинския поземлен фонд с обща площ 25.471 дка, представляваща:

1. Имот № 261008, представляващ нива от 12.824 дка, V категория, местност „Костимял” в землището на гр.Лясковец;

2. Имот № 281018, представляващ нива от 10.981 дка, ІІІ категория, местност „Скалата” в землището на гр.Лясковец;

3. Имот № 009012 представляващ нива от 1.666 дка, ІІІ категория, местност „Лъката” в землището на гр.Лясковец,
за настаняване на наследниците на Родка Илиева Скочева, починала на 11.05.1937 г., в имоти, съгласно Решение от 06.06.1995 г. по гр. дело № 2036 по описа за 1994 г. на Горнооряховски районен съд и Решение № РС 490 /15.01.1996 г. по преписка с вх.№ РС 490/11.08.1995 г. на ОбПК - гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |