This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 274

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на пристрояване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.38, ал.2 и ал.4, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка със заявление с вх. № ИЖС - 5129/10.10.2012 г. от управителя на „Компакт - фото” ЕООД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява право на пристрояване на „Компакт - фото” ЕООД, с ЕИК 104100814, седалище и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, ул. „Струма” бл.2, вх.В, ап.3, представлявано от управителя Галина Красимирова Симеонова, върху 24.57 кв.м общинска земя, актувана с Акт за частна общинска собственост № 591/05.02.2007 г., за разширение към лицевата фасада на съществуващ търговски обект - фотостудио, книжарница и магазин за сувенири, детски играчки и промишлени стоки, изграден в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІХ - за жилищно строителство и магазини, в кв.72 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, с административен адрес: гр.Лясковец, ул. „Васил Левски” № 3.

2. „Компакт - фото” ЕООД да заплати на Община Лясковец пазарната цена на правото на пристрояване, възлизаща на 2 457.00 лева.

3. Пазарната цена да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445900.
Режийни разноски в размер на 49.14 лева, представляващи 2% върху пазарната цена да се заплатят по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 448007.
Местен данък в размер на 61.43 лева, представляващ 2.5 % върху пазарната цена да се заплати по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500 - ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за правото на пристрояване в размер на 80.00 лева, да се заплатят в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 25.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и договор за учредяване на правото на пристрояване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |