This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 273

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 254/31.01.2013 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2013 година, със следните имоти частна общинска собственост:

имот начин на трайно ползване категория площ, дка землище местност акт за частна общинска собственост
1. 021008 нива ІІІ 1.701 с.Мерданя "Чучура" 876 / 16.09.2011
2. 093009 изоставена нива ІІІ 1.166 с.Добри дял "Пихчана" 940 / 13.02.2013
3. 093011 изоставена нива ІІІ 0.433 с.Добри дял "Пихчана" 941 / 13.02.2013
4. 236018 изоставена нива ІІІ 5.133 с.Добри дял "Пихчана" 942 / 13.02.2013

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите, описани в точка 1, чрез продажба.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |