This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 272

ОТНОСНО: Отдаване за безвъзмездно ползване на част от урегулиран поземлен имот (УПИ) XX - за спортна площадка, в кв.82 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 78/11.04.2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.2 и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, и искане изх.№ 1/20.02.2013 г. от председателя на СК „Браун Тим” гр.В.Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на част от имот: спортна площадка, представляваща 1 (един) брой спортна площадка с квадратура 1744 кв.м, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XX - за спортна площадка, в кв.82 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 78/11.04.2006 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец при одобрение на проект: „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания в град Лясковец” по Наредба Н-1 за финансово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта, да изготви Споразумение за партньорство между Община Лясковец и СК „Браун Тим" гр.Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |