This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 270

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2013 - 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4а от Закона за физическото възпитание и спорта, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2013 - 2016 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |