This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 269

ОТНОСНО: Отчет на Програмата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.

На основание основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, “против” няма и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на Програмата за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |