This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 268

ОТНОСНО: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 40/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, т.8 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и на основание чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за 2012 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |