This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 267

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52 ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1, чл.11, ал.7 и ал.9 и чл.12 от Закона за общинските бюджети, чл.11 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет и ПМС № 01/09.01.2013 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Решение № 327/25.04.2012 г. на Министерския съвет, ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг по чл. 9а от Закона за общинските бюджети, приета с Решение № 665/23.06.2011 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 7 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2013 година, съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация и по приложение № 2 от ФО - 1 от 21.01.2013 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 6 521 078 лева (съгласно Приложение № 1), в т. ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 610 946 лева, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 105 009 лева.
1.1.1.2. §88- 03 (-3 309) лева.
1.1.1.3. Собствени приходи 8 719 лева.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 500 527 лева, разпределен съгласно Приложение № 11.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 910 132 лева, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 947 500 лева.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 782 210 лева.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 612 900 лева.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 182 100 лева, в т.ч.:
- за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА - 80 700 лева;
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 101 400 лева.
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - 29 800 лева.
1.1.2.6. Други в размер на (- 653 357) лева, в т.ч. заеми и погашения на главници:
- заеми от фонд ФЛАГ (- 238 053) лева;
- заеми от извънбюджетни сметки и фондове (- 24 000) лева;
- заеми от набирателната сметка (-167 000) лева;
- отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (- 224 304) лева.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 195 470 лева, разпределен съгласно Приложение № 11.
1.1.2.8. Остатък към 31.12.2012 г. в размер на (-186 491) лева.

1.2. По разходите в размер на 6 521 078 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 778 017 лева, от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери – 3 610 946 лева.
1.2.1.2. От местни приходи – 167 071 лева.
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 743 061 лева.

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.:
За капиталови разходи са планирани 831 363 лева, от тях:
– 182 100 лева целева субсидия;
– 12 000 лева остатък от целева субсидия;
– 28 943 лева остатък от 2012 г. от основен ремонт на общинските пътища;
– 33 901 лева целеви трансфер от 2012 г. за основен ремонт на църквата „Св. Димитър” с. Мерданя;
– 100 000 лева за ремонт на водостоци на дере в с. Добри Дял;
– 100 000 лева собствени средства;
– 250 000 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
– 124 419 лева остатък от собствени средства от 2012 г.,
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. - Приложение № 8.

1.4. Приема за плащане на лихви за ползвани заеми от фонд ФЛАГ в размер на 45 600 лева.

1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.5.1. Членски внос в неправителствени организации – 5 000 лева.
1.5.2. Помощи за погребение – 500 лева.
1.5.3. Други помощи, след решение на Общински съвет – 5 500 лева,
- за еднократна помощ в размер на 50 лева при раждане на дете с родител, живеещ на територията на Община Лясковец, включително неразплатени от 2012 г.
1.5.4. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища в размер на 137 962 лева и за дофинансиране по чл.22, ал.2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 10 150 лева, както следва :
субсидия дофинансиране
гр.Лясковец - 89 299,03 лева (за 14 субсидирани бройки) 3 500 лева
с.Джулюница - 15 207,18 лева (за 2,5 субсидирана бройка) 1 650 лева
с.Козаревец - 15 207,18 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 200 лева
с.Добри дял - 6 082,87 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 400 лева
с.Драгижево - 6 082,87 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева
с.Мерданя - 6 082,87 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева

1.5.5. Субсидия за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл.59, ал.2 от Закона за физическо възпитание и спорт за 1 600 лева, както следва:
- ТД „Янтра” – 200 лева
- ФК „Левски” гр.Лясковец – 200 лева
- ФК Джулюница – 200 лева
- ФК Козаревец – 200 лева
- ФК Мерданя – 200 лева
- ФК Добри дял – 200 лева
Средствата за футболните клубове да се изразходват за закупуване на спортни екипи.
- ХК „Владислав - 2009” с.Джулюница – 200 лева
- Волейболен клуб гр.Лясковец – 200 лева
Упълномощава Кмета на Община Лясковец да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

1.5.6. За застраховка на:
- сгради - публична и частна общинска собственост - 2 600 лева;
- IV-то класен път Честово - с.Козаревец – 980 лева.
1.5.7. Дофинансиране на училищата за поевтиняване на обяда на учениците по 0,30 лева на ден - средства в размер на 15 305 лева.

1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. Средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.
1.6.2. Определя представителни разходи на Кмета на Община Лясковец за 2013 г. в размер на 3 600 лева, на Председателя на Общински съвет - Лясковец в размер на 480 лева и на кметовете на кметства - по 240 лева.

1.7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение № 6.
1.7.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на получените средства – съгласно чл. 62 от ПМС № 1/09.01.2013 г.
1.7.2. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно - съгласно чл. 27 от ПМС № 1/09.01.2013 г.

2. Определя, съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г. – 125 000 лева;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2013 г. – 726 037 лева.

3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2013 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 5.

4. Приема План-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, в съответствие с приложение № 8 към § 26 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. - съгласно Приложение № 9.

5. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки на основание чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети - съгласно Приложение № 10.

6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2013 г. размер на 100 000 лева и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2013 г. от местни данъци и такси в размер на 200 000 лева – съгласно план-график Приложение № 12.

7. Утвърждава за Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 100 000 лева, разходи – 100 000 лева и 13 броя численост на персонала.

8. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 г., дава право на Кмета на Общината да ползва заем от извънбюджетните средства и фондове на общината на основание чл.10, ал.7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол със срок на възстановяване - 15.02.2014 г.
8.1. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетна сметка и извънбюджетни средства и фондове до възстановяването им от Управляващия орган.
8.2. Дава право на Кмета на Община Лясковец да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.

9. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на Кмета на Общината съгласно чл. 27 от Закона за общинските бюджети:
9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.
9.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
9.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
9.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |