This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 266

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти – общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2013 година, съгласно Приложение № 1.
ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите от приватизация, както следва:
1. Парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 300 000 лева, в т.ч.:
1.1. За попълване на Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 9 % (27 000 лева).
1.2. За Фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 91 % (273 000 лева).
ІІІ. Годишният план за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет - Лясковец.


Приложение № 1
на Решение № 266/27.02.2013 г.
на Общински съвет - Лясковец


СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ИМУЩЕСТВОТО НА ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ПРЕЗ 2013 Г.


1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV - 84, в кв.13 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с.Джулюница, общ. Лясковец, заедно с построената в него масивна едноетажна нежилищна сграда - Магазин за хранителни стоки (бивше клубно помещение), описан в Акт за частна общинска собственост № 684/27.01.2011 г.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за стопанска инициатива, в кв.151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 365/09.12.1999 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 500/26.10.2006 г. на Общински съвет - Лясковец).

3. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - за стопанска инициатива, в кв.151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 367/09.12.1999 г.

4. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за стопанска инициатива, в кв.151 по ПУП - Промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 368/09.12.1999 г.

5. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за стопанска инициатива, в кв.140 по ПУП - промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 489/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет - Лясковец).

6. Незастроен Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ - за стопанска инициатива, в кв.140 по ПУП - промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 483/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет - Лясковец).

7. Сграда - Колиен кантар с навес към него (с отстъпено право на строеж върху държавна земя) и съоръжение 15 т. колиен кантар, находящи се в поземлен имот № 236013 по Картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор - с.Добри дял, общ. Лясковец, описани в Акт за частна общинска собственост № 19а/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 308/28.05.2009 г. на Общински съвет - Лясковец).

8. Обслужваща сграда: Бензиностанция, сервизно помещение (с отстъпено право на строеж върху държавна земя), основи на две бензиноколонки, четири броя подземни бетонови шахти, открит канал и 7 бр. съоръжения, находящи се в поземлен имот № 236005 по Картата на възстановената собственост (КВС), в Стопански двор - с.Добри дял, общ. Лясковец, описани в Акт за частна общинска собственост № 21/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 346/30.07.2009 г. на Общински съвет - Лясковец).

9. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ - за производствено-складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построените в него едноетажна масивна сграда-работилница със застроена площ 564 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 916/22.06.2012 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец).

10. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV - за производствено-складови дейности, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 3210 кв.м, заедно с построените в него гаражи със застроена площ 240 кв.м, пристройка със застроена площ 20 кв.м, сграда с площ 12 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 917/22.06.2012г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 205/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец).

11. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за училище, в кв.135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец, с площ 6920 кв.м, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда - бивше училище със застроена площ 606 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 925/19.11.2012 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |