This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 265

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 6 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. В чл. 33, ал. 4 се правят следните изменения:
(4) За техническите услуги, изброени в чл. 107 от ЗМДТ се заплащат такси, както следва:
1. за издаване на скица за недвижим имот:
- за обикновена услуга, със срок 5 календарни дни – 20 лева;
- за бърза услуга, със срок до 2 календарни дни – 30 лева.
2. За издаване на виза за проектиране:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 35 лева;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 55 лева.
Точка 2.2 се отменя.

4. За присъствие на служител по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж:
- за строежи от I и II категория – 100 лева;
- за строежи от III категория – 75 лева;
- за строежи от IV категория – 50 лева;
- за строежи от V и VI категория – 25 лева .

5. За издаване на удостоверения:
5.1. за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 40 лева;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 60 лева.
5.2. по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър:
- за обикновена услуга, със срок 7 календарни дни – 30 лева;
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 50 лева.
5.3. за предоставяне на координати и коти на геодезически точки:
- за обикновена услуга, със срок до 7 календарни дни – 15 лева;
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 20 лева.
5.4. по чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 30 лева;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 40 лева.
5.5. по чл. 199, ал. 2 от Закона за устройство на територията по реда и условията на чл. 33 от Закона за собствеността – 5 лева;

Създава се нова точка със следното съдържание:
5.6. по чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията (завършен груб строеж):
- 50 лева за IV и V категория - срок 14 календарни дни.
- 150 лева за I, II и ІІІ категория - срок 14 календарни дни.

6. за заверяване на преписи от документи и на копия от инвестиционни проекти и документацията към тях:
6.1. за обикновена услуга, със срок до 7 календарни дни:
- за документ 10 лева / на страница А4;
- за план /чертеж/ - 20 лева на лист А3.
6.2. за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 2 пъти повече.

7. за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 40 лева;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 2 пъти повече.

8. За издаване на разрешение за строеж:
- за строежи от І категория – 120 лева;
- за строежи от ІІ категория – 100 лева;
- за строежи от ІІІ категория – 80 лева;
- за строежи от ІV категория – 60 лева;
- за строежи от V категория – 50 лева;
- за строежи от VІ категория – 40 лева.
При презаверяване на разрешение за строеж – 50% от предвидената такса по общия ред.
За издаване на заповед по реда на чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията за допълване на издадено Разрешение за строеж – 100 % от таксата по т. 8.
За издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива – 130% от таксата по т. 8.
За издаване на акт за узаконяване – 200 % от таксата по т. 8.
Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението при наличие на одобрен инвестиционен проект.

9. за цифров модел от действащ ПУП за един поземлен имот по чл. 115, ал. 6 от закона за устройство на територията – 10 лева със срок 7 календарни дни.

§ 2. В чл. 37 се правят следните изменения:
(1) По производства, касаещи общинска собственост се заплащат следните такси:
1. За участие в производство:
- за продажби, замени, делби, учредяване на вещни права върху общински имоти се събира такса в размер на 25 лева, която се заплаща преди сключване на съответния договор за разпореждане с имота;
- за ликвидиране на съсобственост се събира такса в размер на 16 лева, която се заплаща преди сключване на съответния договор за разпореждане с имота.
2. За придобиване право на собственост върху земя при отстъпено право на строеж се събира такса в размер на 40 лева
3. За придобиване право на собственост върху общинско жилище се събира такса в размер на 40 лева
4. При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху:
- стойността на имота, предмет на продажбата;
- стойността на ограниченото вещно право, което се учредява;
- по-голямата стойност при замяната;
- стойността на реалния дял, който се получава при делба,
но не по-малко от 20 лева.

(2) За настаняване под наем се събира такса в размер, както следва:
- за жилищни имоти: 5 лева;
- за нежилищни имоти: 15 лева.

§ 3. В чл. 46, ал. 1 се правят следните изменения:
(1) За услуги извършвани от отдел „Общинска собственост”:
1. за продажба на движими вещи се събира такса в размер на 20 лева, която се заплаща преди сключване на договора за продажба на движимите вещи.
2. за производство по отдаване под наем на движими вещи общинска собственост – 15 лева.
3. за производство по отдаване под аренда на земеделска земя – 25 лева.
4. за производство по предоставяне на концесия върху общински обекти и дейности – 25 лева.
5. за издаване на удостоверение за изплатен обект от продажби съгласно Закона за общинската собственост и Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 20 лева.
6. за картотекиране на граждани от комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища – 5 лева.
7. за заверка на молби - декларации за снабдяване с документи по давностно владение – 15 лева (Таксата се заплаща при подаване на молба (по образец) придружена от попълнена молба-декларация (в 2 екз. по образец на Нотариус гр.Горна Оряховица), скица на имота и др. Услугата се извършва в 7-дневен срок от подаване на молбата.
8. за издаване копия от документи, съхранявани в отдел “Общинска собственост” – такса в размер на 5 лева за първата страница на документа; такса 2 лева – за всяка следваща страница. Услугата се извършва в 7-дневен срок от подаване на молба (по образец) от заинтересованото лице и заплащане на съответната такса.

§ 4. В чл. 47 се правят следните изменения:
Чл. 47. Други технически услуги извършвани от Дирекция “Териториална устройство, общинска собственост и европейска интеграция”:
1. Проверка за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че Подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването:
- за строежи от I и II категория – 250 лева;
- за строежи от III категория – 200 лева;
- за строежи от IV категория – 150 лева;
- за строежи от V категория – 50 лева
- за техн. инфраструктура – според категорията,
със срок 7 календарни дни.
2. за оценяване съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, чрез приемане на Общински експертен съвет по устройство на територията – 200 % от таксата за одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж – срок 30 дни.
3. за разглеждане на Експертен съвет по устройство на територията на преписки по Подробен устройствен план (ПУП), план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ), план за улична регулация (ПУР) и работен устройствен план (РУП) и процедиране - 120 лева и за преписки по § 8 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ПРЗУТ) – 20 лева.
4. за приемане и вписване в регистъра на техническия паспорт на строежа – 20 лева.
5. за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:
5.1. от четвърта категория:
- частни пътища – 150 лева/км, но не по-вече от 3 000 лева и не по-малко от 100 лева;
- жилищни сгради със средно застрояване – 200 лева;
- смесени сгради със средно застрояване – 300 лева;
- сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 400 лева;
- общежития, хотели, мотели, хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 400 лева;
- амбулатории, лаборатории, дентални центрове, ветеринарни лечебни заведения – 200 лева;
- производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях – 450 лева;
- паркове, градини, озеленени площи и др. с площ до 1 хектар съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи – 10 лева/дка, но не по малко от 100 лева;
- сгради за паркинг - гаражи, гаражи с капацитет от 50 до 100 паркоместа – 10 лева/паркомясто;
- открити паркинги от 50 до 100 паркоместа – 5 лева/паркомясто;
- недвижими културни ценности с категория „местно значение” – 200 лева;
- електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии - 500 лева.
За реконструкции и основни ремонти на строежите от тази категория, и вътрешни преустройства, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията на сградите от тази категория – 50 % от предвидената по-горе такса.
За вътрешни преустройства на сградите от І, II и III категория, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията им – 50 % от предвидената по-горе такса, относими към текста.
Срок - 7 календарни дни от постъпване на заявлението.
5.2. от пета категория:
- жилищни сгради с ниско застрояване – 100 лева;
- смесени сгради с ниско застрояване – 200 лева;
- вилни сгради - 100 лева;
- сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители – 300 лева;
- общежития, хотели, мотели, хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители – 300 лева;
- сгради за паркинг - гаражи, гаражи с капацитет до 50 паркоместа – 10лева/паркомясто;
- открити паркинги с капацитет до 50 паркоместа – 5 лева/паркомясто;
- производствени и складови сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места – 300 лева;
- аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки – 150 лева;
- магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, стрелбища и складове към тях и др. съгласно чл.10, ал.7 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи - 200 лева;
- площадки за игра, разположени на открито – 25 лева;
- електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване – 350 лева;
- недвижими културни ценности с категория „ансамблово значение” и „за сведение” – 150 лева;
- строежи на допълващото застрояване, извън тези по шеста категория – 50 лева.
За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория – 50 % от предвидената по-горе такса.
Срок - 7 календарни дни от постъпване на заявлението.
6. за разглеждане на Експертен съвет по устройство на територията на молби, жалби и искания на физически и юридически лица - 100 лева.
7. за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – таксата се определя по формула:
18 + N x 6 + K x РЗП или
18 + N х 6 + К х L, когато строежът е линеен обект в лева,
където:
- N е броят на внесените за одобряване части на проекта,
- К е коефициент както следва:
а) за жилищни сгради:
- жилища, апартаменти, както и разположени в тавански етаж жилища, ателиета, стаи за творчески нужди и др. – 0,35 лева/кв.м РЗП;
- търговски обекти в сградата - 0,50 лева/кв.м РЗП;
- гаражи в сградата – 0,25 лева/кв.м РЗП;
- спомагателни помещения - 0,20 лева/кв.м РЗП;
- навеси и други - 0,15 лева/кв.м РЗП.
б) за нежилищни сгради:
- сгради – 0,40 лева/кв.м РЗП;
- самостоятелни гаражи - 0,30 лева/кв.м РЗП;
- търговски обекти – 0,55 лева/кв.м РЗП;
- производствени обекти – 0,30 лева/кв.м РЗП;
- селскостопански обекти – 0,20 лева/кв.м РЗП;
- на инженерната инфраструктура – 0,55 лева/кв.м РЗП;
в) за линейни обекти - 0.15 лева/ л.м, но не по-малко от 200 лева.
г) съобщителни и базови станции – 200 лева.
д) за вътрешни преустройства – 50 % от предвидените такси по общия ред.
е) за одобряване на инвестиционен проект, част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – 130 % от предвидените такси по общия ред.
ж) за одобряване на инвестиционен проект във фаза идейна - 50 % от съответната такси по общия ред.
з) за одобряване на инвестиционен проект - заснемане при изгубени инвестиционни проекти – 50 % от предвидените такси по общия ред.
и) за съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване 200 % от съответните такси по общия ред.
Срок за извършване на услугата - 14 дни от внасяне на искането, при изготвена оценка за съответствие.
10. за издаване на разрешително за сеч на дървета в частни имоти – 20 лева, със срок 14 календарни дни.
11. за издаване на разрешение за събиране на билки, странични ползвания и странични горски продукти от общински терени – 25 лева, със срок 14 календарни дни.
12. за комисия за отсичане на клони и премахване на дървета над 5 броя, със срок 30 дни - 110 лева.
15. за заверяване на приложения към данъчна декларация:
- за обикновена услуга, със срок 7 календарни дни – 10 лева;
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 2 пъти повече.
16. за издаване на удостоверение за търпимост на основание § 127, ал. 1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за устройство на територията:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 60 лева;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 100 лева.
17. за издаване на разрешение за поставяне на рекламно - информационни материали:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 40 лева;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 2 пъти повече;
- за експресна услуга, със срок 24 часа – 3 пъти повече.
18.1. се отменя.
18.2. се отменя.
19.1. установяване право на преминаване през чужд имот (чл. 192 от ЗУТ) - срок 30 дни – 80 лева.
19.2. учредяване право на преминаване или прокарване на мрежи и съоръжения или отклонения от мрежи през имоти общинска собственост на основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията:
- за ВиК мрежи – 2 лева на л.м;
- за ел. и тел. кабели – 2 лева на л.м;
- за газопроводи – 3 лева на л.м.
20. прокарване на временни пътища през чужд имот въз основа на заповед на кмета на общината (чл. 190 от ЗУТ) - срок 30 дни – 50 лева.
21. за изготвяне на оценка по Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на имотите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ от независим лицензиран оценител – 40 лева.
28. за произнасяне по допускане проучване и проектиране на ПУП:
а) при условията на чл. 124а и 135 на ЗУТ – 20 лева;
б) при условията на чл.150 от ЗУТ – 40 лева.
30. за издаване на удостоверение за характеристики на новообразуван имот по план на новообразуваните имоти на земи предоставени за ползване с актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – за срок от 5 календарни дни - 20 лева.
31. за разглеждане на предложение за изменение на план на новообразуваните имоти на земи предоставени за ползване с актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 40 лева.
32. за нанасяне корекции по план на новообразуваните имоти на земи,предоставени за ползване с актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – за срок от 5 календарни дни - 10 лева.
33. за нанасяне промяна в регистъра на собствениците към плана на новообразуваните имоти на земи предоставени за ползване с актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – за срок от 5 календарни дни - 5 лева.
34. за нанасяне промяна в регистъра на имотите към плана на новообразуваните имоти на земи, предоставени за ползване с актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – за срок от 5 календарни дни - 5 лева.

§ 5. Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от 01.03.2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |