This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 262

ОТНОСНО: Опрощаване на публични държавни вземания, дължими от Рашо Митков Рашков, с адрес: гр.Лясковец, община Лясковец, ул. „Стойчо Куркев” № 4.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 7 гласа “за”, 2 “против” и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за даване положително становище по исканото опрощаване на публични държавни вземания, дължими от Рашо Митков Рашков от гр.Лясковец, община Лясковец, ул. „Стойчо Куркев” № 4.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |