This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 261

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 ноември 2011 година до 31 декември 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет на кмета на Община Лясковец за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 1 ноември 2011 година до 31 декември 2012 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |