This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 259

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Стефан Михайлов Пъпешков.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 234/29.11.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 60/2955 идеални части от имот, целият с площ 2955 кв.м, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – 327, 324, в кв.68, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на с.Козаревец, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 924/29.10.2012 г., между Община Лясковец в качеството й на продавач и Стефан Михайлов Пъпешков, в качеството му на купувач при пазарна цена 480.00 лева.

2. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 9.60 лева, представляващи 2 % върху пазарната цена да се заплатят по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 12.00 лева, представляващи 2.5 % върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500 - ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта, в размер на 50.00 лева, да се заплатят в касата на Общината. Такса „Административна услуга”, в размер на 16.00 лева, да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец издаването на заповед и сключването на договор със Стефан Михайлов Пъпешков, за продажба на 60/2955 идеални части от имот, целият с площ 2955 кв.м, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – 327, 324, в кв.68, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на с.Козаревец, за прекратяване (ликвидиране) на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |