This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 257

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 204/27.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота площ (дка) землище местност начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и час на провеждане на търга
1. имот № 002002, нива, ІІІ категория 1.628 гр.Лясковец „Лясковско” 1000.00 100.00 21.02.2013 г.
09:30 ч.

2. Публичният търг с тайно наддаване, за продажба на обекта по точка 1 да се проведе в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, етаж 1.

3. Плащането на предложената цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума от спечелилия търга участник и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000
BIC: IORTBGSF
код за вид плащане: 445600
ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, по следната банкова сметка:
IBAN BG02IORT80438400190000
BIC: IORTBGSF
код за вид плащане: 448007
ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Местен данък в размер на 2.5 % върху договорената сума да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, по следната банкова сметка:
IBAN BG02IORT80438400190000
BIC: IORTBGSF
код за вид плащане: 442500
ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка за обекта по точка 1, в размер на 48.00 лева, да се заплати седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, в касата на Общината.
Такса „Административна услуга” в размер на 16.00 лева за обекта по точка 1, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба, като част от нея за обекта по точка 1.

5. Тръжна документация за обекта по точка 1 да се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на плик с оферта и внасяне на депозит за участие до 17:00 часа на 20.02.2013 г.

7. Депозитът да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG11IORT80433300180001
BIC: IORTBGSF
ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация.
Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба да се проведе на 28.02.2013 г. за обекта в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на плик с оферта и внасяне на депозит до 17:00 часа на 27.02.2013 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |