This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2013 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 256

ОТНОСНО: Отдаване за безвъзмездно ползване на част от имот на ОУ „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.2, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, искане изх.№5/17.01.2013 г. от директора на ОУ „Петко Рачев Славейков” с.Джулюница и заповед № 66/19.01.1998 г. на кмета на Община Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години част от имот: спортна площадка, представляваща игрище с квадратура 1430 кв.м, находяща се в дворно пространство на ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница, и част от дворно пространство с квадратура 1200 кв.м, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - училище, в кв.27 по подробен устройствен план (ПУП) на с.Джулюница, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС-п) № 15/12.11.1997 г., на Хандбален клуб „Владислав - 2009” с.Джулюница, за кандидатстване на клуба по проект „Възобновяване и оборудване на спортна площадка в Урегулиран поземлен имот - за училище, квартал 27, с.Джулюница, община Лясковец”, по Наредба Н-1 за финансово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |